උසස්පෙළ වානිජ විශයධාරාවට අදාල
නිබන්ධන,ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු,පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු

Icon

ගිණුම්කරණය

නිබන්ධන
ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු

Click Here
Icon

ආර්ථික විද්‍යාව

නිබන්ධන
ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු

Click Here
Icon

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

නිබන්ධන
ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු

Click Here
Icon

වෙනත්

නිබන්ධන
ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු

Click Here

INVEST TODAY - HARVEST TOMORROW

Department of Finance | University of Kelaniya

This entire course is free and fully responsive.
Designed by DFin UOK.