උසස්පෙළ වානිජ විශයධාරාවට අදාල
නිබන්ධන,ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු,පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු

ගිණුම්කරණය

නිබන්ධන
ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු

ආර්ථික විද්‍යාව

නිබන්ධන
ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

නිබන්ධන
ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු
පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු

University of kelaniya

Vision | To become a centre of excellence in creation and dissemination of knowledge for sustainable development.

Mission | To nurture intellectual citizens through creativity and innovation, who contribute to the national development.


Department of Finance

Vision | To be a powerhouse of financial expertise which can push the boundaries of business thinking by providing internationally competitive human capital and to serve expectations of stakeholders

Mission | |To deliver first-rate finance education, and contribute to the financial and economic development in Sri Lanka and other regions. In addition Department of Finance is looking to prepare future business leaders and scholars for success in the field of finance. Department of Finance strive to be at the forefront of knowledge through teaching, research, service and outreach


INVEST TODAY - HARVEST TOMORROW

Department of Finance | University of Kelaniya