ගිණුම්කරණය

නිබන්ධන හා සටහන්
#

මාතෘකාව

භාගතකිරීම

1

ගිණුම්කරණ සංකල්ප

Download
2

ගිණුම්කරණ අනුපාත

Download
3

පොදුකාර්යය පිරිවැය

Download
4

මූලාශ්‍ර ලේඛන

Download
5

මූල්‍ය ප්‍රකාශයන්හි ගුණාංග

Download