ගිණුම්කරණය

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර
#

මාතෘකාව

භාගතකිරීම

1

2017 Accounting 1,2

Download
2

2017 Answers 1,2

Download
3

2016 Accounting 1,2

Download
4

2016 Answers 1,2

Download
5

2015 Accounting 1,2

Download
6

2015 Answers 1,2

Download
7

2014 Accounting 1,2

Download
8

2014 Answers 1,2

Download
9

2013 Accounting 1,2

Download
10

2013 Answers 1,2

Download
11

2012 Accounting 1,2

Download
12

2012 Answers 1,2

Download