ගිණුම්කරණය

නිබන්ධන,ආදර්ශ ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු,පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා පිලිතුරු

#

මාතෘකාව

භාගතකිරීම

1

විෂය නිර්දේශය

Download
2

ගිණුම්කරණ සමීකරණ

Download
3

සංකල්පනාත්මක රාමුව

Download
3

පාලන ගිණුම්

Download